Zadanie to przewidywało wykonanie dokumentów obligatoryjnie wymaganych przy aplikowaniu o środki finansowe pochodzące z funduszy strukturalnych. W ramach tego zadania opracowano trzy studia wykonalności odpowiednio dla:
--- “Rynku Galicyjskiego”,
--- Rynku Miejskiego,
--- i renesansowego zamku w Sanoku.
     Wymienione dokumenty stanowią uzupełniającą się całość, co zostało wykazane w dokumencie zbiorczym.
     Dokumenty te będą wykorzystywane w miarę potrzeb razem lub oddzielnie, co da większą swobodę w pozyskiwaniu środków pomocowych.     

     Ponadto zadanie to przewidywało opracowanie:

---   wstępnej dokumentacji techniczno – projektowej,
---   dokumentacji związanej z rewitalizacją terenów zmarginalizowanych,
---   opracowanie wstępnego projektu architektonicznego zagospodarowania przestrzennego rynku miejskiego,
---   inwentaryzację wybranego obiektu zabytkowego z wykorzystaniem fotogrametrii – innowacyjnej techniki promocji i ochrony wybranych obiektów dziedzictwa kulturowego.

     Ponadto projekt przewidywał opracowanie komputerowej wizualizacja 3D wybranych obiektów “Sanockiego Parku Dziedzictwa Kulturowego”.
     Wymienione opracowania posłużą również jako materiały promujące lokalne dziedzictwo kulturowe.